Ecosia 3.0.41

Ecosia 3.0.41

Ecosia – Freeware
Ecosia is search engine that donates 80% of its ad revenue to a tree planting program in Brazil. By searching with Ecosia you can help the environment for free. This extension adds Ecosia as a search engine in Firefox. Give it a try!

Website: www.ecosia.org

Explainer Video: http://youtu.be/_pYKJYb5BLE


Features:

- Excellent search results
- Full transparency: Published donation receipts
- Over 1.3m USD donated already
- Official partner of The Nature Conservancy
- 100% CO2-neutral searchWhat others say about Ecosia:

By making Ecosia your search engine you can actually help the environment one search at a time.
-The Guardian


If that's not incredible fundraising progress by a single company, we're not sure what is.
-Treehugger


Save the rainforest with a mouseclick.
-FAZ

Tổng quan

Ecosia là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Ecosia.

Phiên bản mới nhất của Ecosia là 3.0.41, phát hành vào ngày 13/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

Ecosia đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Ecosia Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Ecosia!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản